1
[ noun ] from the red silk-cotton tree of E India; inferior to kapok

Related terms

kapok

*