1
[ noun ] vigorous and enthusiastic enjoyment

Synonyms

relish zest gusto

Related terms

enjoyment enthusiasm

*