1
[ pronoun ] pronoun, third person singular feminine
*