shrublet has definitions from the field of botany
1
[ noun ] (botany) dwarf shrub
*